02.08.2016 г.

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „ИНСТИТУТ ЗА СЪВРЕМЕННИ ФИЗИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 39, ал. 1 от Устава на Сдружението, свиква общо събрание на сдружението на 14.09.2016 г., в 14.00 часа в София, ул. „Монтевидео“ 21, при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на сдружението за 2015 г.
  2. Приемане на допълнения и изменения в Устава на Сдружението
  3. Приемане на асоциирани и почетни членове на Сдружението
  4. Разни

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 40, ал. 3 от Устава на Сдружението, Общото събрание ще се проведе същия ден, в 15.00 часа, при същия дневен ред и на същото място независимо от броя на присъстващите членове.

Share This