ЛЕКТОР: Проф. Хамид Мерджи, Група по Свръхбърза Нанофотоника, Сакле, Франция

ВРЕМЕ: 18.10.2017 /СРЯДА/ 18:40

МЯСТО: НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ, зала 413, корпус I

Ще бъдат представени резултати в областта на физиката на силни лазерни полета и наноплазмоника. Изследванията са в областта на две от най-бързо развиващите се изследователски направления – свръхбързи и нано процеси. Физиката на свръхбързите процеси анализира движението на електроните в най-малки пространствени (субнанометър) и временни скали (атосекунди) с висок контрол върху нелинейния отклик на атоми и молекули. Изследванията на наноразмерни обекти позволява развиването на екстремна нелинейна оптика от ниски до много високи стойности на облъчващото лазерно поле. Свръхбързото взаимодействие на лазерното излъчване с материята открива нови възможности за усилване на нелинейния отклик на материалите при използване на наноструктурирани фотонни кристали.
Плазмониката е бързоразвиваща се област, която вече намира практически приложения във всекидневието. Облъчващо лазерно поле в присъствието на резонансна структура може да възбуди осцилации на заряд (плазмони) на границата между метал и диелектрик. Тези осцилации е възможно да бъдат контролирани при прецизното оформяне на металната структура с големина от няколко нанометра. С използването на нано-усилватели наблюдаваме усилване с два порядъка при излъчването на високи хармонични, породени от взаимодействието на инфрачервено лъчение с кристали.

Професор Хамид Мерджи е ръководител на NanoLight инфраструктура за иновативни източници на високо хармонично лъчение и образна диагностика на нано ниво в Лабораторията за Взаимодействия, Динамика и Лазери към Френската агенция за алтернативни енергийни източници и атомна енергия в Сакле, Франция, в която се провеждат фундаментални и приложни изследвания свързани с индустрията. Той има 18 години изследователски опит в областта на експериментите със свръх бързи лазери и генерирането и приложенията на кохерентни източници на рентгеново лъчение. В последните 10 години професор Хамид Мерджи е изследвал свръхбърза образна диагностика на нано ниво чрез реконструкция на холографски образи, а също и източници на високо хармонично лъчение. През 2007-2012 година той е гост изследовател в Станфорд, за да допринесе за областта на свръхбързото лазерно лъчение, генерирано от лазер на свободни електрони.

Share This