Лектор: Д-р Веселин Георгиев

Място и време: Нов български университет, 21.12.2018 /петък/ 17:00, зала 405, корпус I

Абстракт: Предложена е нова перспектива към проблема за космологичната константа в рамките на квантовата космология. Предлага се всеки член на ансамбъла от вселени да има характерен размер “а”, които може да се използва като интеграционна променлива в статистическата сума. Средният характеристичен размер на ансамбъла се оценява като се използват само членовете, които удовлетворяват полевите уравнения на Айнщайн. Изчисленията средният характеристичен размер е от порядъка на планковата големина, когато се разглежда ансамбъл от решения на уравнението на Айнщайн с ефективна космологична константа. За да може изчислението да се направи, мулти-вселенският ансамбъл е разделен на планкови вселени с плътност на енергията на вакуума близка до единица. За “а”-производна вселена с характерен размер от порядъка на наблюдаваната Вселена а≈8×1060 , космологичната константа е в диапазона 10-122 − 10-124, което е близко до наблюдаваната стойност 10-123. Този подход към разглежданата задача съгласува голямата плътност на енергията на вакуума, която следва от квантовата теория на полето, с наблюдаваната малка стойност на космологичната константа.

Кратка биография: Д-р Веселин Георгиев е роден в София, България и завършва магистърска степен по физика на атомното ядро и елементарните частици в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Той получава докторска степен  по ядрена физика в университета щата Луизиана, САЩ. През пролетта на 2004 г. той се отправя към Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Мадрид, Испания, където е изследовател по програма на NATO и работи по намиране на точни решения на сдвояващото взаимодействие в ядрената физика; от 2004 до 2007, той е постдокторант в националната лаборатория на САЩ LLNL, Livermore и работи по приложения на тричастичните сили, който изхождат от киралната теория на ефективните ядрени взаимодействия за леки ядра. Д-р Георгиев е автор и съавтор на повече от 50 статии, три от които са във  Physical Review Letters, и има повече от десет статии с повече от десет цитирания, като общият брой цитирания надвишава 500. Той преподава физика и астрономия в UC Merced, както и в CSU Stanislaus in California, USA и CUPI в Chengdu, China. Днес, той живее в Калифорния, САЩ и е изследовател към the Ronin Institute for Independent Scholarship, New Jersey. Асоцииран член е на Института за съвременни физически изследвания, София. Най-актуалните му научни интереси са върху инвариантни модели на фундаменталните взаимодействия в природата.

Share This