ИНСТИТУТ ЗА СЪВРЕМЕННИ ФИЗИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ПОКАНА

Институтът за съвременни физически изследвания отправя покана за участие в избор на ръководител на Изследователски център Институт за съвременни физически изследвания към НБУ ( ИЦ ИСФИ-НБУ ) .

На основа „Правила за избор на ръководител на изследователски център „Институт за съвременни физически изследвания“, одобрени от общото събрание на ИСФИ (ОС) на 05.12.2019 г., на свое заседание на 09.12.2019 г. управителният съвет на ИСФИ (УС) взе решение за стартиране на процедура по избор на ръководител на ИЦ ИСФИ-НБУ.

Предложенията за кандидатури се изпращат на електронен адрес elections_iaps_nbu_2019@iaps.institute до 24.12.2019. Предложения за кандидатури може да прави всеки член на ИСФИ. Кандидатите за ръководител на ИЦ ИСФИ – НБУ трябва да са членове на ИСФИ. Предложенията се правят в писмена форма и се придружават от подробни писмени мотиви.

От 25.12.2019 г. до 08.01.2020 г. кандидатите за ръководител на ИЦ ИСФИ – НБУ изпращат на адрес elections_iaps_nbu_2019@iaps.institute концепция за развитието на ИЦ ИСФИ – НБУ в писмен вид. В концепцията трябва:

  • да се покаже как в нея се въплъщава мисията и се съдейства за развитието на ИСФИ и ИЦ ИСФИ – НБУ;
  • да се изрази личната мотивация за заемане на длъжността;
  • да се покаже по какъв начин ще се съгласува проблемно-тематичния план на ИСФИ със стратегическите изследователски приоритети на НБУ;
  • да се набележат цели за развитието на центъра и мерки за тяхното достигане;
  • да се посочат конкретни добри практики, които ще бъдат въведени в работата на съвета на центъра;

При подаването на документите, всеки кандидат трябва да декларира, че

1. ще спазва всички договорености между ИСФИ и НБУ;

2. ще се отчита два пъти годишно пред УС – до 30-ти (тридесети) юни и до 30 (тридесети) декември на всяка календарна година от мандата си. Отчетът включва всички дейности, извършвани от центъра за отчетния период – 6 месеца;

3. ще информира своевременно УС за промени в нормативните актове на НБУ и/или решения на органи на НБУ, които касаят Центъра;

4. в едномесечен срок от датата на избора си ще определи свой заместник, който да го представлява в случаите на невъзможност да осъществява представителство, както и да го подпомага в дейността му; 

5. в управлението си ще използва механизма за делегиране на правомощия при извършването на дейностите на Центъра на членове на ИСФИ при условие на строга отчетност;

6. ще съгласува имената на членовете на съвета към ИЦ ИСФИ-НБУ с ОС на ИСФИ;

7. ще съдейства на ръководителите на текущите проекти и сътрудничества на ИЦ ИСФИ към НБУ и НБУ за тяхното успешното продължаване;

8. е съгласен, при нарушение на която и да е от точките от 1. до 7., да бъде отстранен от позицията „Ръководител на ИЦ ИСФИ-НБУ“.

Всички представени писмени материали от кандидати за ръководители на ИЦ ИСФИ – НБУ се изпращат от УС на предварително изброените електронни адреси на членовете на ИСФИ, до 25.12.2019 г. и се публикуват на Интернет страницата на ИСФИ.

Не се допускат до изслушване кандидатите, които не представят всички посочени по-горе материали. 

Изслушването ще се състои в периода 08.01.2020 – 11.01.2020 и се ръководи от най-възрастния присъстващ и некандидатирал се член на ИСФИ.

По време на изслушването кандидатите представят концепциите си и отговарят на въпроси в рамките до 30 минути.

Гласуването се провежда на 12.01.2020 г. чрез предварително изготвена от УС и изпратена до членовете на ИСФИ бюлетина. Вотът се упражнява чрез изпращане на ел. адрес elections_iaps_nbu_2019@iaps.institute на сканирано копие от подписана бюлетина. За валиден се счита вот, изпратен от електронен адрес от предварително одобрен за целите на избора списък.

В случай, че на 12.01.2020 г. не се избере кандидат, УС назначава следваща дата за гласуване, която е не по-късно от 15.01.2020 г.

В случай, че не бъде избран ръководител на ИЦ ИСФИ-НБУ, УС предлага временно заемащ позицията „ръководител на ИЦ ИСФИ-НБУ“ до приключването на нова процедура за избор. 


Номинации

Номинация 1

Номинация 2

Номинация 3

Номинация 4

Номинация 5


Концепции за развитие

(достъп имат само за членове на ИСФИ)

Писмо от Владимир Герджиков

Декларация от Стоян Мишев

Концепция от Стоян Мишев

Share This