Лекция 1 „Характеристики на нуклон-нуклонното взаимодействие при ядрени плътности“

Време и място: 28.02.2020 г. (петък), 19:40, НБУ, зала 301

Лектор: Стоян Мишев

Анотация: Лекцията започва с напомняне на основните особености на нуклон-нуклонните (н-н) сили. Използвайки данни за радиуса на деутрона ще бъде направена оценка за силата на н-н привличане, а от експерименти по нееластично разсейване ще определим разстоянието, при което н-н сила става отблъстваща. Н-н взаимодействие в нуклонна среда се различава от това във вакуум, като в края на лекцията ще разгледаме две от най-известните параметризации на т.нар. ефективни ядрени сили, а именно тези на Скирм и Гони.

 

Лекция 2 „Уравнение на състоянието на изроден Ферми газ“

Време и място: 06.03.2020 г. (петък), 19:40, НБУ, зала 110

Лектор: Стоян Мишев

Анотация: В лекцията се извежда уравнението на състоянието (УрС) на идеален Ферми газ. В случая на невзаимодействащи електрони и неутрони се извеждат параметрите на политропният запис на УрС при нерелативистки и ултрарелативистки скорости. От решенията на УрС се извеждат характерни гранични стойности на параметри, описващи бели джуджета и неутронни звезди.

 

Лекция 3 „Уравнение на състоянието на неутронна звезда“

Време и място: 05.03.2021 г. (петък), 15:00

https://meet.iaps.institute/cosmology-gravity-astrophysics

Лектор: Стоян Мишев

Анотация: Докладът започва с кратко въведение във физиката на неутронните звезди и обзор на важни скорошни наблюдателни данни, които поставят ограничения на зависимостите между отделните макроскопични величини, характеризиращи звездата. Тези зависимости се описват от уравнение на състоянието, уточняването на което е една от най-важните актуални задачи във физиката на компактните астрофизични обекти. Главната част от доклада се състои в разглеждане на стъпките за извеждането на такова уравнение чрез метода на свързаните клъстери, определяне на изчислителната сложност на отделните му членове и тяхното разделно пресмятане в паралелен режим. 

Лекция 4 „Метод на свързаните клъстери“

Време и място: 30.04.2021 г. (петък), 16:30

https://meet.iaps.institute/cosmology-gravity-astrophysics

Лектор: Стоян Мишев

Анотация: Ще представя идеите на един метод за приближено решаване на уравнението на Шрьодингер за много частици, наречен метод на свързаните клъстери (МСК). Привлекателността на този метод e в близостта на решенията, които той дава, до точното решение, както и в математическите удобства, които предоставя формата на вълновата функция. Въпреки че методът е създаден в края на петдесетте години на миналия век, когато се полагат основите на теорията на ядрената структура, неговите приложения са най-вече в квантовата химия и те са много успешни. Отблъскващата централна част на нуклон-нуклонното (н-н) взаимодействие на къси разстояния не води до сходимост при сумиране на членовете, изчислени в МСК и поради тази причина методът не се използва за описание на силно свързани системи цели четири десетилетия след създаването му. В началото на нашия век бяха предложени трансформации на н-н взаимодействие, които водят до намаляване ефекта на силно отблъскване и дадоха път на изчисления на нуклонни системи чрез МСК. Тласък в развитието на МСК в последното десетилетие се даде от възможността за решаване на уравненията на метода чрез паралелни алгоритми на достъпни хардуерни архитектури, както и адаптирането им за описание на безкрайна ядрена материя.

Цикълът от лекции е предвиден за широк кръг слушатели с интерес към теоретичната физика и е в рамките семинара „Космология, гравитация и астрофизика“ на ИСФИ.

Този цикъл от лекции е по тематика, финансирана от Фонд „Научни изследвания“ по договор  № КП-06-Н-38/12 от 06.12.2019 г. .

Share This