Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Институт за съвременни физически изследвания“ (ИСФИ), на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 39, ал. 1 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание (ОС) на сдружението на 28.12.2020 г. (понеделник) в 20:00 ч. Поради въведените извънредни мерки в страната и света като превенция за разпространение на вируса COVID-19, както и актуалната съдебна практика (Решение № 1176 от 7.08.2020 г. на СГС по ч. т. д. № 1163/2020 г.), ОС ще се проведе дистанционно посредством видеоконферентна връзка чрез Google Meet на адрес https://meet.google.com/brs-gvmd-koo. В заседанието може да се участва и чрез телефонен номер +35929074287‬ с въвеждане на PIN: ‪997568409‬#.

Дневен ред:

 1. Изключване на членове;
 2. Научно събрание на ИСФИ;
 3. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 40, ал. 3 от Устава на Сдружението, Общото събрание ще се проведе същия ден, в 21:00 часа, при същия дневен ред и на същия Интернет адрес, независимо от броя на присъстващите членове.

Съгласно чл. 41, ал. 3 от Устава на ИСФИ, всеки редовен член на Сдружението може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно. В пълномощното задължително се съдържат всички точки от дневния ред и начина, по който пълномощникът ще гласува по всяка точка от дневния ред. Ако не е посочена точка от дневния ред, се счита, че е дадено пълномощно пълномощникът да гласува „въздържал се“ по тази точка. Преупълномощаване не се допуска.

17.12.2020 г.

----
        _.-"""-.          
       _/_______ `.         
       / _______ \ \           
       \/,-. ,-.\/  \          
       ()>=  =<()`._ \_         
      ,-(.--(_)--.)`-.`(_)         
     ,' /.-'\_/`-.\  `.          
    /  /  `-'  \  \         
   ,'  \      /   `.        
   /   _ `.    ,' _   \        
  /   _/  `-._.-'  \_   \       
  /_______|   -|O   |_______\       
 {________}______|_______{________}      
 ,'  _ \(_____[|_=]______) / _  `.     
 /  / `'--------------------`' \  \     
 `---' |_____________________|  `---'     
     |_____|_____|_____|          
     |__|_____|_____|__|          
     |_____|_____|_____| iaps       

Share This