02.05.2018 г.

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „ИНСТИТУТ ЗА СЪВРЕМЕННИ ФИЗИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 39, ал. 1 от Устава на Сдружението, свиква общо събрание на сдружението на 07.06.2018 г., в 20:30 часа в София, ул. „Монтевидео“ 21, при следния дневен ред:

  1. Одобряване на годишния доклад за дейността на ИСФИ

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 40, ал. 3 от Устава на Сдружението, Общото събрание ще се проведе същия ден, в 21:00 часа, при същия дневен ред и на същото място независимо от броя на присъстващите членове.

Share This