Математическа физика

Основни теми

Институтът за съвременни физически изследвания ръководи и реализира разработки с цел придобиване на нови знания в следните области на математическата физика:

  • Обща теория на относителността чрез модифициране на Принципа за Еквивалентност, който да отчита и неинерциални отправни системи, както и чрез прилагане на алгебричната геометрия за решаване на уравненията на Айнщайн.

  • Теория на солитоните чрез изучаване на свойствата на взаимодействията им, както и чрез прилагане на алгебричен подход за тяхното решаване.

  • Теория на GPS чрез разглеждането на проблема за синхронизация на атомни часовници, намиращи се на спътници на съседни орбити и разпространението на сигнали между спътниците в гравитационното поле около Земята.

Голямата картина

Основната цел на теоретичната и математическата физика е да разшири границите на нашето знание и да предостави фундаментално разбиране за физическата реалност. Освен своята вътрешна логика на развитие, тази област от физиката прокарва пътя към приложения, които използваме в ежедневието си. Например, техногията GPS не би била осъществима, ако не съществуваше общата теория на относителността, която описва как гравитацията на Земята изкривява времето и пространството.

Физическите феномени също спомагат за създаването на нови математически обекти и техники какъвто е случая с особено важните недисипативни вълни, известни като солитони. Тяхното широко приложение се разпространява от моделиране на вълни „цунами“ до описание на хипотетични фермионни частици, съставени само от бозони, които носят името скирмиони.